Informashon di: Coy Teran E.M.Kaminda Elektrishen 24

E informashon ta inkorekto ? Raporta aki